بارم بندی زبان هفتم همراه با توضیحات

بارم بندی آزمون شفاهی زبان انگلیسی هفتم (Listening and Speaking) :

بارم بندی آزمون شفاهی زبان پایه هفتم در تصویر زیر نشان داده شده است. در صورتی در مورد این بارم بندی سوالی دارید می توانید در بخش نظرات پایین همین صفحه سوالات خود را بپرسید.

ارزیابی شفاهی پایانی نوبیت اول از ۴ درس صورت می گیرد.

 

برای دانلود بارم بندی کلاس هفتم در موبایل، انگشت خود را چند ثانیه روی تصویر نگه دارید سپس گزینه downlad image را انتخاب کنید

بارم بندی زبان هفتم

توضیحات جدول بارم بندی آزمون شفاهی :

ﺑﺮای ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﻓﻮق را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد.  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ، ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮهی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺷﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ  آزﻣﻮن در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

بارم بندی آزمون کتبی انگلیسی پایه هفتم (Listening, reading and writing) :

بارم بندی آزمون کتبی پایه هفتم در تصویر زیر نشان داده شده است.

شیوه توزیع نمره در آزمون کتبی بدین ترتیب است که بخش شنیداری (Listening) می تواند ۸ تا ۱۰ نمره داشته باشد و بخش رایتینگ(Writing) و ریدینگ،  ۱۰ تا ۱۲ نمره. بطوریکه در هر شرایط مجموعنمراه این دو بخش ۲۰ باشد.

&Quot;≪Yoastmark

توضیحات جدول بارم بندی آزمون زبان هفتم کتبی :

ﺑﺮای ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎرﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺆال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد. ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای  ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ listeningﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ Reading & writing ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ۱۰ﺗﺎ ۸ﻧﯿﺰ از listening ﻧﻤﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آزﻣﻮن ۱۲اﻟﯽ ۱۰آزﻣﻮن از ﻧﻤﺮه ﺷﻮد. در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ۲۰ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو آزﻣﻮن آزﻣﻮنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ

 

شیوه نامه برگزاری آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم

ﻫﺪف از ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ، اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ، ﮐﺎرﺑﺮدی واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در روش ﺳﻨّﺘﯽ ، اﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻼً ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﻮد. ﻣﺜﻼً ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری ﺑﺴﯿﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻤﺎرﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد. ﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی، در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎدهی واﻗﻌﯽ از زﺑﺎن ﻧﺒﻮد.

ﻣﺜﻼً ( ، ﺳﺆاﻻت ﺗﺴﺘﯽ و …. Matchingﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ) ، (Fill in the blank ﭘﺮﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ) ﮐﺪام ﯾﮏ در ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج اﺳﺘﻔﺎدهی واﻗﻌﯽ دارد و اﺻﻼً ﺑﻪ درد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺧﻮرد!؟

در آﻣﻮزش زﺑﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد ، اﺳﺘﻔﺎده یواﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺠﺶِ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ در اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻌﯽ زﺑﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﻼس ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺲ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎی روشﻫﺎی ﺳﻨّﺘﯽ ، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻨﺠﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن (بارم بندی زبان پایه هفتم) در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ، ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮف first name داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺣﺮوﻓﯽ را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﯾﺎ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ زﺑﺎﻧﯽ را capital اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آزﻣﻮنﺳﺎزی ﮐﺘﺎب زﺑﺎن ﭘﺎﯾﻪی ﻫﻔﺘﻢ ، و در ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ، ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﺳﻨّﺘﯽ ، CLT ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎدهی واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

سوال یک : دو مهارت reading و writing در کتاب نقش پر رنگی ندارند. چگونه می توان ادعا کرد می توان این دو مهارت را سنجید و اصلا چگونه می توان این کار را انجام داد؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﺮوزی ،ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت r ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ دو ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ دو ﻣﻬﺎرت writingو eading ؟ آﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و speakingو listening ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ؟

ﭘﺲ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد دو ﻣﻬﺎرت اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻬﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺣﺪی ﮐﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ، ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ.

سوال دو : آزمون ها در این روش به چه صورتی هستند؟ نمونه هایی را ارائه کنید. (بارم بندی زبان کلاس هفتم)

ﭘﺎﺳﺦ: ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ،آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

برای دریافت نمونه سوالات آزمون های زبان هفتم  کلیک کنید.

برای ورود به پنل جامع زبان هفتم  کلیک کنید

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا