نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم

تو این مقاله قراره تمام نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم رو ببینی و یادبگیری در آینده نه چندان دور جواب هاش هم میزارم،این نمونه سوال زبان هفتم درس به درس نیست بلکه بر مبنای نوبت اول و نوبت دوم نوشته شده که بتونی کامل برای امتحانات ترم اول آماده بشی،خب دیگه زیادی حرف زدم ،تورو با نمونه سوالات تستی زبان هفتم تنها میزارم.

نمونه سوال زبان هفتم نوبت اول

1- یکی از دانش اموزان کلاس هفتم می خواهد کلمات زیر را که با حروف کوچک نوشته شده اند را با حروف بزرگ باز نویسی نماید به او دراین کار کمک نمایید و کلمات را با حروف بزرگ باز نویسی نمایید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم با معنی

2 -علی می خواهد فامیل دوستانش رابه ترتیب الفبا در فرم مقابل مرتب نماید به او در این کار کمک نمایید.
Pedrami- Kosari –Talebi- Ghasemi- Imani -Barani

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

3 -شما به اتفاق پدر و مادرتان به مالزی سفر کرده اید٬پدرتان ازشما می خواهد فرم رزرو هتل را به انگلیسی کامل نمایید. در قسمت بالای فرم مشخصات پدر تان و در قسمت پایین فرم مشخصات خود و مادرتان را بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

4 -معلمتان از شما خواسته که شماره کارت مربوط به هر تصویر را زیر ان یادداشت نمایید.

mechanic
doctor
teacher
student

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

5- به علی در بکار بردن نام ماه های میلادی درجای خودشان کمک نمایید.

January –March – July –August –October –December –September – February – April – May – November –June

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

6-با توجه به مکالمه کارت شناسایی علی را کامل نمایید؟

– What’s his name? -He is Ali Jafari
– When’s his birthday? -In Azar
– How old is he? -He’s thirteen
-What’s Ali’s Job? – He’s a student
– What’s his father’s job? -Mechanic

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

7- نام تصاویر زیر را به انگلیسی بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم


8- نام شغل های زیر را بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

9- اعداد زیر را با حروف انگلیسی بنویسید.

کانال نمونه سوالات زیان هفتم

10- نام روزهای هفته را بنویسید.

                                                      : سه شنبه                                                      :Wednesday
                                                      : پنجشنبه                                                           :Saturday

11- ماه های زیر را به ترتیب فقط مرتب کنید.

September          November          October             August

12- در جاهای خالی کلمات مناسب را بگذارید. (date, year, month, day)

 ……….. October is a –
…………….. 2008 is a –
…………….. Monday is a –
……………. 1394.10.15 is a –

13- در جاهای خالی نسبت افراد را بر اساس شکل بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

 …………. Maryam is Mahdi’s –
…………. Mitra is Zahra’s –
…………… Mina is Mitra’s –
……………… Reza is Maryam’s –

14- سوالات زیر را به صورت جمله کامل پاسخ دهید. (جواب سولات 3 و 4 بر اساس شکل داده شود.)

1.What’s your shortest first name?

2.How do you spell your last name?

3.Who is that girl?

4.What is that?

5.How old are you?

6.When is your birthday?

7.How old is your uncle?

8.What’s your father’s job?

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

1- کانال نمونه سوالات زبان هفتم

15- این مشخصات پدر یگانه است .اوباید تمام مشخصات پدرش را در جاهای خالی بنویسد پس به او کمک کنید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

        : ……………………………… First Name ………………………   :                                     job  

        : ………………… Father’s Name ……………  :                                              Month of birth 

       : ………………………………. last Name …………………. :                                           Age 

                                : …………………… telephone Number ………………….. :                    city 

16- کدام کلمه با بقیه متفاوت می باشد.

 ⃝ Father   

 ⃝ sister

 ⃝ mother

 ⃝ nurse

17- ترانه به تازگی اعداد را یادگرفته است. او باید اعدادی رااز داخل کادر بردارد و در جاهای خالی بنویسد،4 تا ازآنها اضافه است.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

 ………………= thirteen = ………………                                                               fourteen 

  …………………= nine =…………………                                                                    fifty            

18- غزال در این قسمت چهارگروه کلمه می بیند. در هر گروه کدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟
(باید آن را در نقطه چین بنویسد.)

…………………… A) girl – boy – picture – woman 
………………… B) doctor – driver – shopkeeper – grandfather 
…………………….. C) bench- twenty-blackboard-classroom 
………………………. D) May-fall- spring-winter 

19- عسل در یک مسابقه شرکت کرده است.او باید در جای خالی چه بنویسید؟                

    A) four + six =……….                                      twelve              eleven                ten              seven 

    B) What is your……? I’m a nurse.                 Age                    job                    birthday       name

20-این سواالت در مورد شماست.آنها را بخوانید وبه آنها جواب کامل بدهید:

?………………………How old are you

?………………………….When is your birthday
?………………………….What’s your job


 

21- با توجه به تصویر جواب کامل بدهید .

?…………………………….. What is his job

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

22- زهرا باید دو قسمت مکالمه را به هم وصل نماید ولی درقسمت سمت راست یک جمله اضافه وجود دارد.به
او کمک کنید تا این کار را دقیق انجام دهد و فقط در نقطه چین شماره سوال را بنویسد.

1-How are you?                                                         ….. a-I’m Kamran
2-What’s your name?                                              ….. b- Fine , thanks
3-What’s your father’s job?                                   ….. C – He’s my friend
4-Who is that girl?                                                  ….. d- He’s a dentist
                                                                                  ….. e- She’s my classmate                                                              

نمونه سوالات تستی زبان هفتم

23- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1) A: Hello, Kian. B: ……………………………
a) Fine thanks.                   b) Hi. Thanks.                c) Hello, Kaveh.                 d) I’m Mani.

2) A: My name is Kamran. What’s your name? B:…………………………… .
a) I’m Kabiri                         b) I’m Mahan                         c) I’m fine                    d) Karimi

3) I’m Mina Karami. My ……………. name is Mina.
a) first                            b) last                             c) family                                   d) full

4) How do you spell Kiani?
a) Kia – ni                         b) Ki – ani                    c) K-l-A -N -l                            d) Ki –A– ni

5) A: Hello class. B: Hello ………………….. .
a) student              b) teacher                               c) fine                                       d) thanks

6) A: Good morning. How are you today? B: ………………………… .
a) Hi, Thanks            b)Good afternoon. Fine       c) Hello. I’m Ali                        d)Ali, thanks

7) A: “What’s your first name please?” B: “……………….”
a) Emami                   b) Kashani                           c) Kameli                               d) Karim

8) A: Hello. ……………………………..?
B: Hi. Great, Thanks.
A: What’s your first name?
B: …………………….. .
a) How are you? – My first name is Nima                      b) What’s your name? – I’m Ali.
c) I’m Ahmad – How are you?                                       d) What’s your last name? – I’m Mahan.

9) A:What’s your job?.
B: I’m an ……………
a)emploeye                      b)eymploee                   c) employee                      d) emploeey

10) A:What’s her job? B: …………………………. .
a) He is a florist               b) She is a florist          c) They are florists              d) I’m a florist

 

24_ .مشخصات او را از روی کارت شناسایی در فرم زیر وارد کنید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

برای یادگیری لغات انگلیسی پایه هفتم با معنی و تلفظ روی قسمت آبی شده کلیک کنید.

25_ آقای محمدی می خواهد در یک شرکت خارجی تولید خودرو استخدام شود. سوالاتی از او پرسیده می شود. با توجه به این سوالات، فرم استخدامی او را پر کنید.

Secretary: Hello
Mr . Mohammadi: Hello
Secretary: What’s your first name?
Mr . Mohammadi: Amir Hosseinn. Hossein is my middle name
Secretary: And your last name?
Mr. Mohammadi: Mohammadi
Secretary: What is your address?
Mr. Mohammadi: 24, Shad alley, Farhang street. Tehran
Secretary: When is your birthday?
Mr. Mohammadi: It’s in Aban
Secretary: What’s your father’s name?
Mr. Mohammadi: Hassan
Secretary: How old are you?
Mr . mohammadi: I’m 32
Secretary: and your job?
Mr. Mohammadi: I teach Math at school

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

26_ در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

1. I’m Mona. I’m eleven. This is my _____________.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

2. This is my ____________. Ali. He’s a student.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

3. This is my Father. He’s a ____________.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

4. This is my ____________ . She’s a nurse.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

5. This is my ____________ He’s a doctor.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

6. This is my uncle. He’s a ____________.

27_ امین ومهدی با هم صحبت می کنند. آنها بعضی کلمات را به یاد نمی آورند. جاهای خالی یا کلمات فارسی را با کلمات انگلیسی مناسب کامل کنید.

Student 1: Nice picture! Is that your ………(8)……..?
Student 2: Yes, She is.
Student 1: چند ساله ) 9 ) is She?
Student 2: 38.
Student 1: What’s her …………………(10)…………..….?
Student 2: She’s a دار خانه 11).
Student 1: And your father?
Student 2: He’s 40. He is an گلفروش) 12).

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

28_ مکالمه های زیر کامل کنید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

29_ مشخصات کارت شناسایی را که مربوط خود شما می باشد کامل کنید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم
نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

30_ کلمات داده شده را در ستون مربوط به خود بنویسید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

31_ با توجه به تصاویر زیر، جدول را کامل نمایید.

نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم
نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم
نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

32_ در جدول زیر، معادل انگلیسی کلمات را بنویسید.

جدول برای مقاله نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم

مطالبی که شما دوستان  در نمونه سوالات زبان انگلیسی هفتم بهش نیاز دارین و من بهتون به امید خدا به زودی  موارد زیر رو با جزئیات کامل براتون مطلب میزارم. ولی برای دیدن نمونه سوالات بیشتر و نمونه سوالات نوبت دوم حتما روی قسمت آبی شده کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا