گرامر زبان انگلیسی نهم

گرامر زبان انگلیسی نهم pdf

استرس داری؟ راستش آره، از گرامر زبان انگلیسی نهم یکم بلدم. فدای یه تار موهات رفیق دوست داشتنی من.

من شکی ندارم اگه این مقاله رو خوب بخونی راحت یاد می گیری.

چون من به راحت ترین شکل ممکن گرامر زبان انگلیسی نهم pdf رو بهت آموزش دادم.

این پایین هم برات یه جدول گذاشتم که رو لینک هر درسی از گرامر انگلیسی نهم بزنی می تونی مستقیم بری تو همون درس و سریع بتونی بری اونجا و یادبگیری.

عنوان دسترسی سریع
1- گرامر​ زبان نهم درس اول
2- گرامر درس دوم زبان نهم
3- گرامر درس 3 زبان نهم
4- گرامر درس چهارم زبان نهم
5- گرامر درس پنجم زبان نهم
6- گرامر درس ششم زبان نهم

آموزش درس اول و دوم زبان انگلیسی پایه نهم


گرامر درس 1 زبان نهم

فعل ( to be) در زمان حال ساده

به فعل ( to be) به معنی (بودن) و جملات مثبت سوالی و پاسخ کوتاه توجه کنید .

تو قسمت پایین به شکل کامل و مختصر فعل (to be) برای همه ضمایر فاعلی مفرد و جمع مثبت توجه کنید 

                                  مفرد

معنی                    اختصار                   شکل کامل       

من هستم                I’m                          l am 

او هست                  He is not                     He’s 

او هست.               She is                    She’s 

آن هست                   It is                        It’s 

معنی                        اختصار                 شکل کامل

ما هستیم                 we are                     we’re

شما هستید             you are                     you’re

آنها هستند             they are                    they’re

 .I am a student. I’m a student

معنی : من دانش آموز هستم.         

We are students. We’re students

معنی : ما دانش آموز هستیم.  

تو قسمت پایین به شکل کامل و مختصر فعل (to be) برای همه ضمایر فاعلی مفرد و جمع منفی توجه کنید. 

                                  مفرد

                             اختصار                  شکل کامل       

                              l am not                  I’m not                

He is not                  He’s not              He isn’t  

She is not               She’s not            she isn’t

It isn’t                     It is not                 It’s not 

معنی                     اختصار                 شکل کامل

We’re not            We are not         We aren’t   

You are not         you’re not           You aren’t

They are not         They’re not         They aren’t                            

معنی : او یک کارگر نیست           He is not a worker

معنی : او یک کارگر نیست            He’s not a worker

معنی : او یک کارگر نیست             He isn’t a worker

نکته : برای پرسیدن صفات و ویژگی های یک شخص از ساختار زیر استفاده می کنیم:

 <<?What ……….. like >>

?What is your mother like

معنی : مادر تو چه ویژگی هایی دارد؟

.She is kind and patient

معنی : او مهربان و صبور است.

این بخش در مورد وجود داشتن هست که در ادامه توضیح میدم.

نکته : فعل ((to be )) به همراه there به معنی ((وجود داشتن )) در جملات مفرد و جمع به کار       می رود.

                                       مفرد

معنی : هست،وجود دارد                          There is  

معنی : هستند،وجود دارند                     There are 

There is a student in the classroom

معنی : یک دانش آموز در کلاس وجود دارد.

There are many students in the classroom

معنی : تعدادی دانش آموز در کلاس وجود دارند.

گرامر درس دوم زبان نهم

زمان در حال استمراری

فرمول ساختن : ing+…. +  فعل اصلی + to be + فاعل

برای ساختن این زمان از فعل کمکی to be  و پسوند ing  بعد از فعل اصلی استفاده می کنیم.مثال :

?A: Who is speaking English now

معنی : چه کسی الان در حال انگلیسی صحبت کردن است؟

.B: Sara is speaking English now 

معنی : سارا الان در حال انگلیسی صحبت کردن هست.

نکته: این زمان برای عملی به کار می رود که هم اکنون ( لحظه ی صحبت کردن ) در حال انجام باشد. مثال :

.We are visiting Shiraz now

معنی : ما در حال بازدید از شیراز هستیم.

در بخش پایین،به صرف فعل read در ساختار زمان حال استمراری توجه کنید.

صرف فعل read

مثبت                                        .I am reading

منفی                                         .I’m not reading

سوالی                                           ?Am I reading

مثبت                                  .You are reading

منفی                                        .You’re not read

سوالی                                   ?Are you reading 

مثبت                                      .He is reading

منفی                                      .He isn’t reading 

   سوالی                                         ?Is he reading

مثبت                                    .She is reading

منفی                                          .She isn’t read

   سوالی                                       ?Is she reading

مثبت                                       .It is reading

  منفی                                        .It isn’t reading

       سوالی                                         ?Is it reading

 مثبت                               .We are reading

  منفی                            .We aren’t reading

سوالی                                ?Are we reading

مثبت                                 .You are reading

منفی                                 .You aren’t reading

   سوالی                                   ?Are you reading

مثبت                               .They are reading

منفی                                 They aren’t reading

      سوالی                                 ?Are they reading

مثال                                       :  .I am reading

معنی : من در حال خواندن هستم.

 

.I am not talking

معنی : من در حال صحبت کردن نیستم.

 

مثبت : ?Am I  talking

معنی : آیا من در حال صحبت کردن هستم؟

نکته : سوالی نوع دوم : با کلمات پرسشی هم می تونیم جمله را سوالی کنیم.

.Tina is speaking English

معنی : تینا در حال انگلیسی صحبت کردن است؟

?Who is speaking English

معنی : چه کسی در حال انگلیسی صحبت کردن است؟

.Tina is speaking English

معنی : تینا در حال انگلیسی صحبت کردن است.

?What is Tina doing

معنی : تینا در حال انجام چه کاری هست؟

توضیح : در این نوع از سوالی، کلمه پرسشی را در ابتدای جمله قرار می دهیم.سپس to be  را بعد از کلمه پرسشی می آوریم و در نهایت با توجه به معنی کلمه پرسشی ، بخش مورد سوال را در جمله سوالی حذف می کنیم.

توجه : در کاربرد افعال در ساختار زمان حال استمراری، تغییرات املایی خاصی را باید مد نظر قرار داد:

 • هنگام اضافه شدن ing حرف بی صدای آخر بعد از یک با صدا دوباره تکرار می شود.
 • حرف بی صدای t بعد از حرف با صدای e دوبار تکرار شده است.              get-getting
 • حرف بی صدای m بعد از حرف با صدای i دوبار تکرار شده است.     swim – swimming
 • وقتی که حرف e در انتهای کلمه خوانده نشود، حذف می شود. Love- loving   /    type – typing           

استثنا : وقتی که حرف e در انتهای کلمه خوانده می شود،حذف نمی شود.                        Be- being

تو این بخش میخوایم بیان مالکیت با  (s , of ) رو یاد می گیریم.

تو بخش زیر شکل مفرد و جمع مالکیت شخص را با )  (s’ ,  ‘s ) نشان می دهد.

                         توضیح                                                                 مالکیت شخص

هر دو اسم مفرد  ( یک معلم و یک میز )                      میز معلم                                         teacher’s desk  

شکل جمع مفعول  ( یک معلم و چند میز )                     میز های معلم                        teacher’s desks

شکل مفرد مفعول   ( یک میز و چند معلم )                      میز معلمان                              teacher’s desk

شکل جمع فاعل و مفعول   ( چند معلم و چند میز )         میز های معلملن                     teacher’s desks

توضیح : به کاربرد ویرگول (‘) در قبل و بعد از (s) برای نشان دادن مالکیت مفرد و جمع دقت کنید.

در قسمت پایین شکل مفرد و جمع ومالکیت شی را با of نشان می دهد.

هر دو اسم مفرد  ( یک دیوار و یک کلاس )                              دیوار کلاس                       teacher’s desk  

شکل جمع یک اسم  ( چند دیوار و یک کلاس )                    دیوارهای کلاس                   teacher’s desks

شکل جمع دواسم  ( چند دیوار و چند کلاس )                   دیوارهای کلاس ها                 teacher’s desk

توضیح : کاربرد (of) با اسامی مفرد و جمع یکسان است.

گرامر درس 3 زبان نهم

در ابتدای این درس میخوایم با زمان حال ساده شروع کنیم.

فرمول ساخت :       … + شکل ساده فعل + فاعل

برای ساختن این زمان،بعد از فاعل  از فعل اصلی استفاده می کنیم.

مثال : .I walk to school everyday

معنی : من هر روز پیاده به مدرسه می روم.

کاربرد : این زمان برای بیان عملی به کار می رود که به صورت عادیت یا تکرار انجام می گیرد.

مثال :

 .We always buy neew clothes for the New year

ما معمولا برای سال جدید لباس نو می خریم.

تو قسمت پایین،به صرف فعل like در زمان حال ساده توجه کنید.

                            صرف فعل like

بقیه جمله                           فعل                     فاعل

.I                    like                New Year holidays 

                                                                      We

                                                                      You

                                                                    They 

                                                                       He

                                             She                Likes                      

We usually go to our grandfather’s house on the weekend

معنی : ما معمولا آخر هفته به خانه پدربزرگمان می رویم.

 در قسمت زیر،به شکل منفی جمله در زمان حال ساده توجه کنید.

 I            do       not    buy      New clothes

                                                                 We

                     You                                      buy 

                                                                They

       He          does                                 She    

مثال : I don’t play tennis.

معنی : من تنیس بازی نمی کنم.

.Zahra doesn’t wash the dishes

معنی : زهرا ظرف نمی شوید.

توضیح : از آن جایی که در این زمان فعلی کمکی وجود ندارد،جهت منفی کردن از does  برای سوم شخص و do برای اشخاص دیگر استفاده می کنیم.

جملات سوالی نوع اول: سوال با افعال کمکی

تو قسمت پایین،به شکلی سوالی جمله حال ساده با افعال کمکی توجه کنید.

         ?    do              I           buy          Goldfish                              

                                                     We                 

                                                     you                     

                                                    they

                                                    does            he    

                                                   she    

مثال :

?Do they buy goldfish

معنی :آیا آن ها ماهی قرمز می خرند؟

جملات سوالی نوع دوم : سوالی با کلمات پرسشی

My little sister buys goldfish. What does your little sister buy

معنی : خواهر کوچک من چه چیزی می خرد؟ خواهر کوچک من ماهی قرمز می خرد.

توضیح : در این نوع از سوالی،کلمه پرسشی را در ابتدای جمله قرار می دهیم.سپس از does برای سوم شخص و do برای اشخاص

توجه : هنگام کاربرد افعال در زمان حال ساده، تغییرات املایی خاصی را باید مد نظر قرار داد.

 • هنگامی که فاعل سوم شخص ( he,she,it ) باشد، فعل س یا es قرار می گیرد.
 • هنگامی که در جمله زمان حال ساده فاعل سوم شخص باشد و فعل اصلی به ( s,ss,ch,sh,x,z ) ختم شود،به آن (es) در غیر این صورت ( s ) اضافه می کنیم.

مثال : fix  –  fixes             Watch   –  watches                 play   _     plays       

مثال :  I watch TV in the afternoon.

فاعل اول شخص مفرد = من عصر ها تلوزیون تماشا میکنم.

Ali watches TV in the afternoon                                

فاعل سوم شخص مفرد  =   علی عصر ها تلوزیون تماشا می کند

تو این بخش صفت های ملکی رو یاد می گیریم.

ضمایر فاعلی در ابتدای جمله و به جای فاعل به کار می روند.صفت های ملکی قبل از اسم می آیند و مالکیت آن را به کسی نشان می دهند.

در قسمت پایین،به ضمایر فاعلی و صفت های مِلکی توجه کنید.

          ضمایر مِلکی                       ضمایر فعلی

   برای من          my                  من                   I

برای تو            your                  تو                You       

برای او (پسر)    his          او (پسر)                he

برای او (دختر)   her         او (دختر)             she 

برای آن             its                   آن                    it

برای ما              our                 ما                  we

برای شما          their              شما               they

مثال :

معنی : من کتابم را می خوانم.             I read my book

.You wash your car  

معنی : تو ماشینت را می شویی. 

  .He cleans his room

معنی : او اتاقش را تمیز می کند.

  .She studies her lessons

معنی : او درس هایش را مطالعه می کند.

.The cat drinks its milk

معنی : گربه شیرش را می خورد.

.We paint our house  

معنی : ما اتاقمان را رنگ می کنیم

.They eat their lunch

معنی : آن ها ناهارشان را می خورند.

گرامر درس 4 زبان نهم

کلمات پرسشی اغلب با wh شروع می شوند.آن ها در ابتدای جمله می آیند و بعد از آن ها یکی از افعال ( to be ) و یا   To do ) ) و سپس بقیه جمله می آید.البته توجه داشته باشید که بخشی از جمله که کلمه پرسشی مورد سوال قرار می دهد را از جمله حذف می کنیم.

به معنی کاربرد و مثال برای هر یک از کلمات پرسشی توجه کنید.

WHO ( چه کسی ) برای اشخاص در نقش فاعل

 ?Who are your best friends

بهترین دوستان شما چه کسانی هستند؟                                                                   

WHAT ( چه ، چه کاره ) برای جزئیات در نقش مفعول

?What is your favorite color  

معنی :رنگ مورد علاقه شما چیست؟                                                                             

WHERE ( کجا ) برای پرسش موقعیت مکانی

  ?Where do you live                                               معنی : کجا زندگی می کنید؟                                    

WHEN ( چه موقع) برای پرسش در مورد زمان وقوع

معنی : تولد او چه روزی است؟                                                                         ?When is his birthday                           

WHY ( چرا ) برای پرسیدن دلیل انجام یک کار

?Why does he come late all time                      معنی : چرا او همیشه دیر می آید؟                           

HOW ( چگونه ) برای پرسیدن حالت انجام یک کار

?How can I learn English quickly   

معنی : من چگونه می توانم انگلیسی را سریع یاد بگیرم؟                                             

تو قسمت پایین کاربرد فعل ( am , is , are ( to be با کلمات پرسشی را نشان می دهد.

Wh Questions                                           

?             Who             is                  that                  

?           What                are           those                 

?          Where             are             those                 

معنی : بهترین دوست شما کیست                                               ?Who is your best friend

جدول زیر ، کاربرد فعل to be  (am, is, are)   با کلمات پرسشی را نشان می دهد.

     ?When             do                I             go 

    ? Where                               you          go      

   ? Why                                  we          go  

   ? How                               they          go        

   ? does           he           go                                        

   ?she           go                                          

 

?What do you study

معنی : چه چیزی مطالعه می کنی؟

?Where do you live

معنی : کجا زندگی می کنی؟

?What does your father do

معنی : پدر تو چه کاره است؟

?When does she wake up

معنی : او چه موقع از خواب برمی خیزد؟

?Who helps children

معنی : چه کسی به بچه ها کمک می کند؟

توضیح : فقط کلمه پرسشی who به فعل کمکی do, does نیاز ندارد بلکه بعد از آن،فعل اصلی s یا es    می گیرد.

 

کلمات پرسشی در یک نگاه :

                     من می خواهم بدانم

کجا          ?Where               چه کسی       ?Who                           

چرا            ?Why                  چه موقع     ?When 

کدام       ?Which                 چه چیزی     ?What 

                                              چه طور       ?How

قید های تکرار

قید های تکرار با درجه احتمال وقوع آن ها را نشان می دهد.

همیشه                                              :Always

معمولا                                             : Usually 

اغلب                                                 : Often 

گاهی                                            : Some time 

هرگز                                               :  Never 

 

 مثال :

 I always wake up at 6 :30 .1

معنی :  من همیشه ساعت 30 :6  دقیقه از خواب بیدار می شوم.

I am usually at school before 7 :30. .2

معنی : من معمولا قبل از ساعت30 :7  مدرسه هستم.

I often play with my friends. .3

معنی : من اغلب با دوستانم بازی می کنم.

I sometimes take a bus to school. .4

معنی : من گاهی اوقات با اتوبوس به مدرسه می روم.

I am never late. .5

معنی : من هرگز دیر نمی کنم.

توضیح : قید های تکرار در جمله در دو جا به کار می روند :

 • بعد از فعل های to be ( am, is ,are ) مثال های 2 و 5.
 • قبل از فعل اصلی،مثال های 1و3و4

گرامر درس 5 زبان نهم

زمان گذشته ساده ( با افعال باقاعده )

طرز ساخت :    =  … + شکل دوم فعل + فاعل

برای ساختن این زمان،بعد از فاعل از شکل دوم فعل استفاده می کنیم.

کاربرد1: بیان کاری که در گذشته یک یا چند بار تکرار شده باشد.

.He visited his parents every weekend                

معنی :  او آخر هفته ها والدین خود را ملاقات می کرد.

کاربرد 2 : بیان کاری که در گذشته یک یا چند بار تکرارشده باشد.

.He came in, took off his coat and sat down

معنی : او وارد شد کتش را درآورد و نشست.

قید های زمان

yesterday (دیروز )

 last night (دیشب)

two days ago (دو روز پیش)  

در قسمت پایین به جمله خبری گذشته ساده با قید های زمان مختلف توجه کنید.

I          watched           TV                yesterday

 You                                                   Last night

 We                                                   Lastweek

 They                                           Two days ago

                                                                     He

                                                                    She

.We watched Tv last night

معنی : ما دیشب تلوزیون تماشا کردیم.

توجه : تو این درس با افعال با قاعده در زمان گذشته آشنا می شوید که با اضافه کردن ed به آخر آن ها ساخته می شوند.

مثال :  listen_listened                 watch_watched                      visit_ visited

جملات منفی :

تو قسمت پایین ،به جمله منفی گذشته ساده با فعل کمکی did  توجه کنید.

I         did not / didn’t     download  the book         

                                                                   You        

                                                                   We 

                                                                 They        

                                                                   He 

                                                                  She                                                                                                             

.I didn’t download the book

معنی :من آن کتاب را دانلود نکردم.

توضیح : از آن جایی که در ین زمان فعل کمکی وجود ندارد،از فعل کمکی did برای منفی کردن استفاده می کنیم.

جملات سوال نوع اول : سوالی با فعل کمکی did توجه کنید.

?    Did               I          search       the Internet

                                                 You                          

                                                 We                   

                                                They        

                                                  He                 

                                                She                                                                                

Did you search the web

معنی : آیا تو در شبکه جستجو کردی؟

.Yes, I did. / No I didn’t  

معنی : بله، جست و جو کردم.   /   خیر،جستجو نکردم.

جملات سوالی با کلمات پرسشی Who , What ,When, where و … توجه کنید.

نوع سوال :  Ahamd listened to the radio in his car yesterday 

معنی : احمد دیروز در اتومبیلش به رادیو   گوش کرد.

پاسخ : Ahmad

سوال فاعل : Who listened to the radio in his car yesterday      

پاسخ : Ahmad     

سوال فعل : ?What did he do yesterday  

پاسخ : listened to the radio     

سوال مفعول : ?What did he do yesterday  

پاسخ : to the radio

سوال قید و مکان : Where did he listen to the radio yesterday

پاسخ : in his car

سوال قید و زمان : When did he listen to the radio in his car

پاسخ : yesterday

توجه : همان طور که توقسمت پایین می بیند،فقط برای سوال فاعل نیاز به فعل کمکی did نیست.در این صورت فعل ed می گیرد و در بقیه تو قسمت پایین جملات فعل به شکل ساده یعنی listen به کار         می رود.

?Who listened to the radio in his car yesterday

معنی : چه کسی دیروز در اتومبلش به رادیو گوش کرد؟

Ahmad listened to the radio in his car yesterday

معنی : احمد دیروز در اتومبیلش به رادیو گوش کرد.

فعل (( بودن )) در زمان گذشته تو درس اول با فعل کمکی to be  در زمان حال آشنا شدید.در این جا با کاربرد آن در زمان گذشته آشنا می شوید.

To be               

          گذشته                                   حال

I                   am                 I                      was

You                 are               you                 were

 he                  is                 he                  was

she                  is               she                  was        

it                    is                 it                   was

we                 are               we               were

you                 are              you              were         

they              are                they             were         

نکته : فعل to be در جملات مثبت در زمان حال ساده و گذشته ساده : مثال :                                

.I am happy

معنی : من خوشحال هستم.    

.He is happy

معنی : او (مذکر) خوشحال هست.  

.She is happy

معنی : او (مونث) خوشحال هست. 

.They are happy

معنی : آنها خوشحال هستید.

.You are happy   

معنی : شما خوشحال هستید.                                   

 .I was happy yesterday

معنی : من دیروز خوشحال بودم. 

.He was happy last week

معنی : او هفته گذشته خوشحال بود.

.She was happy last month

معنی : او ماه گذشته خوشحال بود.    

.They were happy last winter 

معنی : آن ها ماه گذشته خوشحال بودند.          

.You were happy yesterday

معنی : شما دیروز خوشحال بودید.


نکته : فعل to be درجملات منفی در زمان حال ساده و گذشته ساده :

 مثال:

.I am not happy

معنی : من خوشحال نیستم.

.I was not / wasn’t happy

معنی : من خوشحال نبودم.

برای جزوه گرامر زبان انگلیسی هشتم روی عکس پایین کلیک کنید.

گرامر درس 6 زبان نهم

فعل زمان گذشته ساده (با افعال بی قاعده )

طرز ساخت                    …+شکل دوم فعل +فاعل

برای ساختن این زمان،بعد از فاعل از شکل دوم فعل استفاده می کنیم.

کاربرد :بیان کاری که در گذشته یک یا چند بار تکرار شده باشد.

He spoke English yesterday.

معنی :او دیروز انگلیسی صحبت کرد.

توجه : در این درس با افعال بی قاعده در زمان گذشته آشنا می شوید که با اضافه کردن ed به آخر آن ها ساخته نمی شوند بلکه شکل آن ها تغییر می کند.البته گاهی شکل حال و گذشته آ« ها یکی است.انواع افعال را در ادامه خواهید دید.

مثال : hurt   _  hurt     Speak _ spoke     eat ate

تو قسمت پایین، به جمله خبری گذشته ساده با قید های زمان مختلف توجه کنید.

                                جمله خبری

 

I              spoke           English          yesterday

You                                                       last night

we                                                      last week

they                                             two days ago

                                                                     he      

                                                                    she       

.He spoke English last night

معنی : او دیشب انگلیسی صحبت کرد.

جملات منفی : تو قسمت پایین،به جمله منفی گذشته ساده با فعل کمکی did توجه کنید.

I    did not / didn’t    speak     English  yesterday  

 You                                                         last night

 we                                                         last week

 they                                                 two days ago 

                                                                          he 

                                                                         she                                                                                                                                            

.I didn’t speak English last week

معنی : من هفته گذشته انگلیسی صحبت نکردم.

توضیح : از آن جایی که در این زمان فعل کمکی وجود ندارد، از فعل کمکی did برای منفی کردن استفاده می کنیم.

 

جملات سوالی نوع اول با فعل کمکی در جدول زیر،به شکل سوالی جمله حال ساده با فعل کمکی did توجه کنید.

 ?         Did              I              speak          English

                                                       You                    

                                                      we                      

                                                     they                    

                                                       he 

                                                      she                                                                          

مثال :                     ?Did he speak English

 معنی : آیا او انگلیسی صحبت کرد؟

.Yes , he did./ No he didn’t

معنی : بله، او انگلیسی صحبت کرد. /  خیر او انگلیسی صحبت نکرد.

 

جملات سوالی نوع دوم : سوالی با کلمات پرسشی

به چند مثال سوالی با کلمات پرسشی Who, What ,When ,Where و… توجه کنید.

?Who ate the cake

معنی : چه کسی کیک را خورد؟

.My little brother ate the cake

معنی : برادر کوچک من کیک را خورد.

?What did she write

معنی : او چیزی نوشت؟

 

.She wrote a letter

معنی : او یک نامه نوشت.

 

?When did they read the book

معنی : آن ها چه موقع کتاب را خواندند؟

 

.They read the book last night

معنی : آن ها کتاب را شب گذشته خواندند.

 

?Where did you break you leg

معنی : پای تو کجا شکست؟

 

.I broke my leg in the park

معنی : پای من در پارک نشست.

 

افعال بی قاعده

در این جا با چند تقسیم بندی در مورد افعال بی قاعده آشنا خواهید شد که به شما کمک می کند تا آن ها را آسان تر یاد بگیرید.

دسته اول = افعال to be , to do , to have

بودن                be) am / is / are           was / we)

انجام دادن            do / does                       did 

داشتن / خوردن    have /  has                    had

این افعال دو نقش دارند:

وقتی که تنها فعل جمله باشند، فعل اصلی هستند. مثال :

.I am a student

معنی :من یک دانش آموز هستم.

.I did my homework 

معنی : من تکالیفم را انجام دادم.    

.I have a bike                       

معنی : من یک دوچرخه دارم.                                      

وقتی که یک فعل دیگر در جمله باشند،آن ها فعل کمکی هستند. مثال :

معنی :  من درحال رانندگی هستم. I am driving.                                     

معنی : من تکالیفم را تمام نکردم.         I didn’t my homework.         

 

دسته دوم : شکل اول و دوم این فعل ها یکسان هستند.

Cut                       cut                          بریدن

hit                        hit                           بریدن

hurt                    hurt                          بریدن

put                       put                          بریدن

read                   read                         بریدن

set                      set                           بریدن

 

دسته سوم : شکل اول و دوم این فعل ها متفاوت هستند.

  شدن              become                       became             

شروع کردن         begin                           began             

خونریزی کردن      bleed                             bled                                       

شکستن               break                          broke                          

 آوردن                bring                        brought                     

سوزاندن            burn                            chose                       

 ساختن              build                             built                                   

 خریدن           buy                              bought                           

انتخاب کردن     choose                         chose                                             

آمدن            come                                came                                       

سوزاندن        draw                                drew                                                          

کشیدن         drink                                drank                                         

راندن           drive                                 drove                             

خوردن          eat                                      ate                                   

افتادن          fall                                      fell                          

غذادادن            feed                               fed                          

احساس کردن     feel                               felt                                

پیدا کردن          find                            found                                                   

فراموش کردن    forget                        forgot                     

به دست آوردن    get                              got                        

دادن                   give                         gave                                            

رفتن                  go                            went                                                     

شنیدن             hear                         heard                                              

 برگزار کردن        hold                           held                                        

نگه داشتن        keep                           kept                              

دانستن            know                         knew                                    

ترک کردن          leave                           left                                                   

از دست دادن    lose                            lost                      

ساختن / پختن     make                    made                           

ملاقات کردن        meet                       met                              

پرداختن              pay                        paid                                         

سوار شدن          ride                        rode                             

دویدن                run                         ran                                   

گفتن                say                         said                               

دیدن               see                          saw                                

فروختن            sell                         sold                       

فرستادن         send                         sent                                   

آوازخوندن     sing                          sang                  

نشستن           sit                            sat                                           

صحبت کردن  speak                      spoke                              

ایستادن       stand                       stood                            

چسبیدن      stick                         stuck                                    

شنا کردن       swim                      swam                             

گرفتن             take                        took                                

درآوردن      take off                   took off              

درس دادن   teach                      tought                         

گفتن             tell                          told                                        

فکر کردن      think                  thought                           

فهمیدن     understand        understood                   

بیدارشدن        wake                 woke                     

پوشیدن           wear                wore                              

نوشتن            write                wrote                                     

 

ضمایر فاعلی و مفعولی

در جدول زیر،به ضمایر فاعلی و مفعولی توجه کنید.

ضمایر مفعولی

به من / مرا                                                      me

به تو / تو را                                                     you

به او پسر / او را                                               him

به او دختر  /  او را                                            her   

به آن  / آن را                                                      it

به ما / ما را                                                       us

به شما  / شما را                                              you

به آن ها  / آن ها                                            them

 

 

ضمایر فاعلی

من                                                                       I

تو                                                                     You

او پسر                                                                He

او دختر                                                              She

آن                                                                       It

ما                                                                     We

شما                                                                  You

آن ها                                                              They

 

 

مثال :

.He  called me

معنی : او به من تلفن زد.

 

.I am talking to you

معنی : من با شما صحبت می کنم.

 

.Mina looked at Zahra  / her

معنی : مینا به او ( زهرا) نگاه کرد.

 

.They saw Ali / him in the park

معنی : آن ها او (علی) را در پارک دیدند.

 

.You hurt the cat / it

معنی : تو به گربه (آن) آسیب رساندی.

 

.She read the books / them

معنی : او آن ها (کتاب ها)را خواند.

 

.They invited us

معنی : آن ها ما را دعوت کردند.    

تو مقاله گرامر زبان انگلیسی نهم pdf  از درس اول تا درس ششم گرامر نهم قدم به قدم رفتیم جلو و بخش های مختلفش رو یادگرفتیم و امیدوارم از خوندن و البته یادگرفتن این مقاله لذت برده باشید اگه برات مفید بوده حتما سایت آکادمی زبان سلکت رو به دوستات و آشناهات معرفی کن و نظر یا سوالت رو برام تو بخش کامنت بنویس.

14 دیدگاه دربارهٔ «گرامر زبان انگلیسی نهم pdf»

  1. نیما احمدگورابی

   بخش آخر همین صفحه مربوط به درس ششم هست دیگه. اگر نتونستید پیدا کنید در بالای این مقاله یه جدول هست روی درس ششم کلیک کنید تا مستقیم به اون بخش برسید.

 1. پی دی اف درس چهارم زبان نهم رو چطور می تونم دانلود کنم؟ ممنونم میشم اگه راهنماییم کنید عجله دارم

 2. توضیح گرامر درس چهار زبان نهم بنظرم می تونست کامل تر باشه اگه امکانش هست آموزش های ویدیویی هم بزارید لطفا

  1. نیما احمدگورابی

   بیاین کامل پایین مقاله … بعد یک دکمه آبی رنگ هست روی اون بزنید تا pdf کل گرامر پایه نهم براتون داده بشه.

 3. نیما احمدگورابی

  توضیح گرامر درس پنجم زبان نهم هم در این مقاله داده شده… …
  امیدوارم این مقاله بدردتون خورده باشه… اگه سوالی داشتید حتما بپرسید

  1. سلام درسته خیلی عالی خواستین بیان کنیدمطلب ودانش گرامرزبان خارجه امابایدبخش بخش یادمیدادیدهرفرمول خیلی پیچیده وسنگین بعضی از توضیحات وبیان مفهومی گرامرها

   1. نیما احمدگورابی

    اگه ممکنه دقیق تر منظروتون رو بهم میگید که بتونم بیشتر راهنمایی تون کنم؟
    در ضمن برای آموزش های تشریحی تر که بصورت ویدیویی می تونید دوره جامع زبان نهم رو تهیه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا